Belastingen

 

Einkommensteuer

 

In Duitsland is degene die de prijzengelden van de koersen uitbetaald (ZVS) verplicht om een percentage van 15 % van het uit te betalen bedrag in te houden (Steuerabzug) en af te dragen aan het Duitse Finanzamt. Dit omdat over deze inkomsten in Duitsland inkomstenbelasting betaald dient te worden. Dit geldt voor de eigenaar van het paard.

 

Op grond van artikel 16 van de overeenkomst tussen Duitsland en Nederland ter voorkoming van dubbele belastingheffing dient deze belasting in Duitsland betaald te worden. Hier de nederlandse text van artikel 16:

 

Artikel 16

Artiesten en sportbeoefenaars

(1) Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7 en 14, mogen inkomsten verkregen door een inwoner van een verdragsluitende staat als artiest, zoals een toneelspeler, een film-, radio of televisie-artiest of een musicus, of als sportbeoefenaar, uit zijn persoonlijke werkzaamheden als zodanig die worden verricht in de andere verdragsluitende staat, worden belast in die andere staat.

(2) Indien inkomsten ter zake van persoonlijke werkzaamheden die door een artiest of een sportbeoefenaar in die hoedanigheid worden verricht, niet aan de artiest of sportbeoefenaar zelf toekomen, maar aan een andere persoon, mogen die inkomsten, niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7 en 14, worden belast in de verdragsluitende staat waarin de werkzaamheden van de artiest of sportbeoefenaar worden verricht.

(3) De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op inkomsten verkregen door een inwoner van een verdragsluitende staat uit werkzaamheden verricht in de andere verdragsluitende staat, indien het bezoek aan die staat voor ten minste 50 percent wordt bekostigd uit de openbare middelen van een of beide verdragsluitende staten, een deelstaat, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van een of beide verdragsluitende staten of een deelstaat of door een organisatie die in een van de verdragsluitende staten wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling of plaatsvindt in het kader van een culturele overeenkomst tussen de regeringen van de verdragsluitende staten. In dergelijke gevallen zijn de inkomsten slechts belastbaar in de verdragsluitende staat waarvan de artiest of sportbeoefenaar inwoner is.

 

Later is er nog een aanvulling gemaakt op dit artikel waarin de verrekening in nederland van de in duitsland betaalde belasting geregeld is. De text daarvan hier:

 

Ad artikelen 14, 15, 16 en 18

(1) Een natuurlijke persoon die inwoner is van Nederland en inkomen, beloningen of voordelen verkrijgt uit de Bondsrepubliek Duitsland die volgens de artikelen 14, 15, 16 en het eerste lid van artikel 18 in de Bondsrepubliek Duitsland mogen worden belast, kan kiezen voor een vermindering van belasting toegekend door Nederland voor zover het totaalbedrag van de verschuldigde Nederlandse en Duitse belasting, tezamen met de bedragen van de door de desbetreffende inwoners verschuldigde premies voor de Nederlandse volksverzekeringen of daarmee vergelijkbare bijdragen en premies die op grond van de Duitse regelgeving inzake sociale zekerheid verschuldigd zijn, hoger is dan het bedrag aan Nederlandse belasting en premies volksverzekeringen in Nederland die van hen zouden zijn geheven, indien dat inkomen, die beloningen of die voordelen afkomstig zouden zijn geweest uit Nederland en Nederland ter zake van dat inkomen, die beloningen of die voordelen van hen belastingen en premies volksverzekeringen zou hebben geheven. Deze compensatie wordt gerealiseerd door de door de desbetreffende inwoners verschuldigde Duitse belasting, bijdragen en premies over hun inkomen, beloningen en voordelen op grond van de Duitse regelgeving ter zake van sociale zekerheid, voor zover deze bijdragen en premies vergelijkbaar zijn met de premies uit hoofde van de Nederlandse algemene sociale verzekeringen, aan te merken als ingehouden Nederlandse loonbelasting en de Duitse belasting, bijdragen en premies te verrekenen met de in Nederland verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen.

(2) De bevoegde autoriteiten regelen in onderlinge overeenstemming in welke mate de bijdragen en premies op grond van de regelgeving in Nederland ter zake van volksverzekeringen en bijdragen en premies op grond van de Duitse regelgeving ter zake van sociale zekerheid vergelijkbaar zijn voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel.

(3) Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid worden van de daar bedoelde in de Bondsrepubliek Duitsland verschuldigde belasting, bijdragen en premies sociale zekerheid uitgezonderd de belasting, bijdragen en premies die zijn geheven over het loon dat in Nederland niet tot het loon behoort ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 of de rechtsopvolger van deze bepaling indien deze opvolger gelijk of in wezenlijke mate gelijk is aan de bepaling die hij vervangt.

 

Indien er bij u in het verleden belasting is ingehouden op uw prijzengeld kunt u deze belasting nog voor de jaren 2013, 2014 en 2015 terugvragen bij de Duitse Belastingdienst.

 

Indien u met dit onderwerp problemen heeft neemt u gerust even kontakt met mij op.

 

 

Afdracht duitse Mehrwertsteuer (=Umsatzsteuer)

 

Mocht u, als nederlandse fokker en eigenaar, een paard verkocht hebben op een duitse veiling , dient u de ontvangen duitse Mehrwertsteuer af te dragen aan het duitse Finanzamt.

 

Indien u een duits belastingnummer aangevraagd heeft, dient u maandelijks een aangifte over uw Duitse omzetten af te geven bij het Finanzamt in Kleve. Ook indien er bij uw verkoop geen Mehrwertsteuer in rekening gebracht is, bijvoorbeeld bij een intracommunautaire verkoop, dient u deze omzet welke met 0 % gefactureerd is wel op te geven bij het Finanzamt Kleve.

 

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen via mijn website www.nedudraf.nl of telefonisch op het nummer 0049/152/34205048

 

 

 

 

 

Duitse Umsatzstezer

 

Indien u als Nederlandse ondernemer een paard verkoopt naar Duitsland, kunt u normaal de Nederlandse BTW aan de koper berekenen.

 

Indien u over een BTW-identificatienummer beschikt en de koper heeft een Duits Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, mag u de nota met 0 % BTW uitschrijven. In dat geval spreekt men van een intracommunautaire levering.

 

Anders wordt het, indien u uw paard op een veiling in Duitsland (of een ander EU land) verkoopt. In dat geval zal het paard zich op het moment van de verkoop in Duitsland bevinden en vindt de kenmerkende prestatie (de verkoop en de feitelijke levering van het paard) in Duitsland plaats. Daardoor zijn de Duitse wettelijke bepalingen op de verkoop van toepassing, met als gevolg, dat de koper Duitse Umsatzsteuer dient te betalen.

 

Aangezien u nu geld ontvangt dat voor de Duitse belastingdienst bestemd is, dient u de door u ontvangen belasting (over de verkoopprijs wordt in Duitsland 19 % Umsatzsteuer in rekening gebracht) ook weer af te dragen. Om dat op de juiste wijze te kunnen doen vraagt u in Duitsland bij belastingdienst in Kleve (voor alle Nederlandse ondernemers) een Steuernummer aan. Denkt u er daarbij aan, dat het wel 3 tot 4 weken kan duren voordat uw aanvraag volledig behandeld is.

 

Als u in het bezit bent van een Steuernummer, dient u maandelijks uw ontvangen en betaalde Umsatzsteuer online te melden bij het Finanzamt in Kleve. Naar aanleiding van deze maandelijkse opgave, dient u maandelijks de door u ontvangen Umsatzsteuer af te dragen aan het Finanzamt.Indien u meer Umsatzsteuer heeft betaald als dat u heeft ontvangen, krijgt u een restitutie van de te veel door u betaalde Umsatzsteuer.   

 

Deze maandelijkse opgaves bij het Finanzamt zijn voorlopige aangiftes. De uiteindelijke belasting wordt jaarlijks door het Finanzamt vastgesteld op grond van de door u in te dienen Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Deze dient u uiterlijk 31 mei te voldoen van het jaar volgend op het jaar waar de belasting betrekking op heeft.

 

Uiteraard kunt u het aanvragen van het Steuernummer ook via mij laten lopen.